Рефераты по экономике

Название работы Дата
401. Адам Смит как основатель экономической науки (16,5 кБ) Реферат 28.05.2003

На мой взгляд, изучать что-то оригинальное и неповторимое пусть даже на определенном этапе это всегда намного интереснее, чем анализировать то, о чем многие до тебя уже говорили, писали и дискутировали. Оригинальные и неповторимые идеи присущи немногим представителям науки, в том числе экономической.

402. Адам Смит о человеке, государстве и обществе (21,58 кБ) Реферат 20.10.2019

Рассмотрение мировоззрения экономиста Адама Смита. Изучение сущности экономического человека. Исследование природы и причин богатства народов. Общество как механизм развития экономики. Тема обязанностей гражданина государства в трудах Адама Смита.

403. Адам Смит – основоположник классической экономической теории (22,73 кБ) Реферат 20.08.2017

Краткий очерк биографии А. Смита, его главные работы. Значение экономических работ А. Смита в развитии экономики как науки. Идея децентрализованной конкуренции. Теория действия "невидимой руки" А. Смита. Смитовская трактовка экономических законов.

404. Адам Смит. Классическая политическая экономия (412,28 кБ) 20.02.2017

А. Смит как известный экономист, краткий очерк его жизни, этапы личностного и карьерного становления, направления и принципы формирования идей. Логичная система, которая объяснила работу свободного рынка на базе внутренних экономических механизмов.

405. Адам Сміт - центральна фігура класичної політичної економії (35,35 кБ) Реферат 20.02.2017

Вивчення історії виникнення класичної політичної економії. Ознайомлення із життєвим шляхом Адама Сміта, його поглядами на економічне вчення та розуміння понять поділу праці, теорії вартості, класів, доходів, заробітної плати, земельної ренти та капіталу.

406. Адаптация сельскохозяйственных предприятий к рыночным условиям хозяйствования (108,04 кБ) Реферат 20.12.2010

Сущность процесса адаптации предприятий к рыночным условиям хозяйствования. Изменение роли отдельных элементов экономического механизма хозяйствования предприятий при переходе к рыночной системе. Определение основных направлений адаптивного поведения.

407. Адаптація діяльності ПАТ "Концерн-Електон" до умов ринкового середовища (2267,37 кБ) Диплом 20.02.2017

Суть і зміст адаптації як економічної категорії, класифікація її проблем. Задачі управління адаптацією підприємств до ринкових умов господарювання, основні принципи та напрямки розробки адаптаційних заходів на прикладі підприємства ПАТ "Концерн-Електрон".

408. Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки (43,23 кБ) Реферат 20.09.2008

Роль амортизаційної системи в процесах оновлення виробничого апарату промислових підприємств. Основні прийоми і методи управління оборотом основного капіталу. Обґрунтування структури амортизаційної системи, адаптованої до умов перехідної економіки.

409. Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов (93,66 кБ) Реферат 20.06.2028

Розробка концепції розвитку бавовняної галузі як осередку конкуруючих підприємств. Визначення умов ефективного використання сучасних форм вертикальної інтеграції. Удосконалення технологічної концепції у теорії організації ринків і використання капіталу.

410. Адаптиве керування малим бізнесом в ринкових умовах (447,88 кБ) Курсовая 20.02.2017

Керування малим підприємством в умовах ринкової економіки (на підставі закордонного й вітчизняного досвіду). Стратегії адаптивного керування на основі даних фінансового аналізу. Концепція стійкого розвитку малих і середніх підприємств, її основні риси.

411. Адаптивная агроэкономика (22,52 кБ) Контрольная 20.12.2002

Специфические особенности аграрного сектора: ценовая неэластичность спроса на продукцию, зависимость от погодных условий. Отличия командно-административной экономики от рыночной. Правовые нормы по охране природы и рациональному природопользованию.

412. Адаптивная мультипликативная модель и расчет экспоненциальной скользящей средней (816,19 кБ) Контрольная 20.02.2017

Построение адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса, оценка ее точности и адекватности с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. Построение точечного прогноза. Отражение на графике фактических, расчетных и прогнозных данных.

413. Адаптивне планування інноваційної діяльності підприємств: сутність, особливості, принципи (21,01 кБ) 20.09.2008

Зміст поняття "адаптивне планування інноваційної діяльності". Фактори, які необхідно враховувати при формуванні адаптивних механізмів інноваційних процесів. Загальні і спеціальні принципи адаптивного планування інноваційної діяльності підприємства.

414. Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства (94,67 кБ) Реферат 20.08.2014

Розробка прикладних рекомендацій по формуванню і впровадженню адаптивного механізму стратегії на підприємстві. Дослідження стратегічного управління, особливостей поглядів сучасних управлінців. Узагальнення досвіду підприємств по реалізації стратегії.

415. Адаптивні і оптимальні системи керування та контролю (1976,12 кБ) Контрольная 20.02.2017

Оптимальне з витрати палива керування лінійними об’єктами. Основні способи синтезу квазіоптимальних систем керування. Математична модель динамічної системи у просторі станів та у вигляді передаточної функції. Знаходження оптимального закону керування.

416. Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії підприємства (40,84 кБ) Реферат 20.07.2028

Розробка комплексу економіко-математичних моделей вибору рекламної кампанії, що враховує досягнення маркетингових цілей підприємства та його фінансові можливості. Аналіз рекламного ринку та необхідність удосконалення моделі планування рекламної кампанії.

417. Адаптивні моделі оцінки й аналізу економічної безпеки регіону (51,72 кБ) Реферат 20.07.2006

Комплекс економіко-математичних моделей оцінки й аналізу економічної безпеки регіону. Методи статистичного аналізу, економетричного моделювання, адаптивної фільтрації, що дозволяють сформувати альтернативні рішення по управлінню економічною безпекою.

418. Адаптивные модели сезонных явлений (10,45 кБ) Контрольная 20.04.2010

Основные классы сезонных колебаний. Содержание экономических временных рядов. Рассмотрение модели Хольта-Уинтерса. Адаптивные сезонные модели как часть статистических пакетов прикладных программ, ориентированных на решение задач прогнозирования.

419. Адаптивные полиномиальные модели (2524,75 кБ) Контрольная 20.08.2013

Использование адаптивных методов в экономическом прогнозировании. Расчет экспоненциальной средней для временного ряда курса акций фирмы IBM, где в качестве начального значения экспоненциальной средней взято среднее значение из пяти первых уровней ряда.

420. Адаптированная экономика для лиц с ограниченными возможностями (23,08 кБ) 20.02.2018

Вопросы социальной защиты тех, кто принадлежит к социально незащищённым слоям населения, в том числе детей-инвалидов. Образование детей, принадлежащих к льготной группе. Приоритеты государственной молодёжной политики на среднесрочную перспективу.

Облако тегов