Рефераты по экологии

Название работы Дата
321. Антропогенний вплив на довкілля (706,76 кБ) Контрольная 20.02.2017

Вплив діяльності людини на довкілля, визначення ступеня забрудненості та очищення викидів в атмосферу. Характеристики оптичного волокна та волоконних світловодів як структурних елементів волоконно-оптичних сенсорів. Медико-демографічні проблеми України.

322. Антропогенний вплив на навколишнє середовище (0 кБ) Реферат 20.02.2016

Забруднення навколишнього середовища відходами теплових електростанцій, металургійних і хімічних заводів. Шкода целюлозно-паперової промисловості та сільськогосподарської діяльності. Аварії з викидом радіоактивних та сильнодіючих отруйних речовин.

323. Антропогенний забруднення водного середовища (155,97 кБ) Курсовая 20.02.2017

Екологічна оцінка якості сучасних поверхневих вод суші і естуаріїв України. Затвердження гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водотік з урахуванням лімітуючої спроможності водного об’єкта. Аналіз асимілюючої здатності водного об’єкта.

324. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини (26,02 кБ) Реферат 04.10.2012

Тема. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини План 1. Якісні зміни антропогенезу на сучасному етапі 2. Поняття антропогенного фактору. Особливості антропогенних екосистем 3. Процеси урбанізації. Особливості мікроклімату урбоекосистем 4.

325. Антропогенні ґрунти Розточчя-Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій (167,08 кБ) Реферат 20.07.2006

Вивчення особливостей формування, функціонування природно-антропогенних ґрунтів на прикладі урбанізованих та техногенних ландшафтів Розточчя-Опілля. Розгляд хімічних та фізичних властивостей землі. Напрямки відновлення екологічних функцій ґрунтів.

326. Антропогенні дії на біологічні співтовариства (31,45 кБ) Реферат 04.10.2012

Зміст 1. Антропогенні дії на біологічні співтовариства 1.1. Поняття антропогенної дії на природу 1.2. Джерела хімічного забруднення 1.3. Транспорт як джерело хімічного забруднення 1.4. Хімічна промисловість як джерело забруднення 1.5. Дія хімічних речовин

327. Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області) (232,52 кБ) Реферат 20.07.2011

Аналіз та оцінка антропогенних змін в басейнах малих річок внаслідок гідротехнічної меліорації, збільшення розораності земель, вирубки лісів. Погіршення екологічного стану природного середовища і якості води в річках басейну Прип’яті та Західного Бугу.

328. Антропогенні проблеми довкілля (686,02 кБ) Реферат 20.11.2017

Поняття природокористування. Етапи зміни біосфери людством, які увінчались екологічними кризами, революціями, та характеристика форм впливу. Класифікація забруднень довкілля та можливі джерела викидів (вугільна, хімічна та паперова промисловість).

329. Антропогенні явища (1540,73 кБ) Контрольная 20.09.2020

Забруднювачі як джерела появи у довкіллі шкідливих речовин, форм енергії. Забруднювачі і масштаби забруднення. Про глобальне забруднення атмосфери. Проблема забруднення атмосфери жител. Про забруднюючі речовини і агенти. Забруднювачі води і ґрунтів.

330. Антропогенное влияние на биосферу (39,1 кБ) Реферат 20.04.2030

Характеристика загрязнения природной среды. Атмосфера, вода и почва как главные составляющие биосферы, их загрязнение. Влияние человека на растительный и животный мир. Радиоактивные загрязнения. Решение проблем экологии и рациональное природопользование.

331. Антропогенное влияние на глобальное изменение климата (40,67 кБ) Реферат 20.09.2021

Климатические изменения последних тысячелетий. Аэрозоли, солнечные циклы и орбита Земли. Моделирование глобального потепления. Антропогенный фактор как причина природных катастроф. Методы решения проблемы глобального потепления. Климат детей и внуков.

332. Антропогенное влияние на изменение климата (23,41 кБ) Реферат 20.06.2008

Антропогенное влияние на изменение климата, выражающееся в изменении газового состава атмосферы, уменьшении биоразнообразия и ухудшении функционирования экосистем, обусловленное увеличением концентрации парниковых газов и аэрозолей в атмосфере.

333. Антропогенное влияние на климат планеты (42,81 кБ) Курсовая 20.02.2021

Устойчивость климата и влияние на него естественной биоты. Влияние углекислого газа и аэрозольных частиц на климат планеты. Последствия глобального потепления. Возможности сокращения выбросов парниковых газов. Воздействие высоких температур на население.

334. Антропогенное влияние на озеленение в городах (18,05 кБ) Реферат 20.02.2017

Влияние увеличения количества автотранспорта на загрязнённость атмосферного воздуха г. Красноярска. Рост растений в насаждениях улиц и магистралей. Механические повреждения древесных растений в городских условиях, проблема их недостаточной освещенности.

335. Антропогенное влияние на флору и фауну (41,15 кБ) Реферат 20.11.2001

Влияние человека на возобновимые ресурсы. Борьба с различными формами загрязнения биосферы. Эксплуатация биологических ресурсов. Формы технологического воздействия человечества на природные системы. Влияние гидроэлектростанций на воспроизводство рыбы.

336. Антропогенное воздействие (16,4 кБ) Реферат 20.10.2027

Влияние результатов деятельности человека, приводящих к изменению среды обитания, на окружающую среду. Общая характеристика антропогенного воздействия на географическую оболочку Земли. Влияние аэрозолей и газообразных веществ на загрязнение атмосферы.

337. Антропогенное воздействие на атмосферу (25,43 кБ) Реферат 20.06.2013

Изучение вопроса о воздействии человека на атмосферу, которое вызывает крупнейшие глобальные экологические проблемы современности: "парниковый эффект", нарушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей. Загрязнение воздуха на атомных электростанциях.

338. Антропогенное воздействие на биосферу Земли (39,58 кБ) Реферат 20.01.2007

Современное состояние окружающей природной среды. Внешняя оболочка биосферы. Основные источники загрязнений биосферы. Загрязнение природных вод. Радиация в биосфере. Экологические проблемы биосферы. Основные пути охраны окружающей среды от загрязнений.

339. Антропогенное воздействие на биосферу и методы контроля объектов окружающей среды (6966,9 кБ) 20.08.2010

Население Земли и производство продуктов питания человеком. Экологически опасные производственные факторы. Антропогенное воздействие на биосферу и методы контроля объектов окружающей среды. Рассмотрение современных источников радиоактивных излучений.

340. Антропогенное воздействие на биотические сообщества (31,21 кБ) Реферат 20.09.2021

Значение леса в природе и жизни человека. Антропогенные воздействия на растительные сообщества. Экологическое влияние деятельности человека на растительный мир. Значение животного мира в биосфере. Воздействие человека на животных и причины их вымирания.

Облако тегов