Рефераты по экологии

Название работы Дата
281. Аналитический обзор существующих методов очищения сточных вод (1045,4 кБ) Курсовая 20.02.2017

Физико-химическая характеристика сточных вод. Механические и физико-химические методы очистки сточных вод. Сущность биохимической очистки сточных вод коксохимических производств. Обзор технологических схем биохимических установок для очистки сточных вод.

282. Аналіз активності каталази і вмісту пероксиду водню у проростків пшениці за росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт з внесенням золи ТЕС як меліоранта (2074,96 кБ) Курсовая 20.02.2017

Опис породних відвалів як антропогенно-порушених територій. Фітомеліорація породних відвалів вугільних шахт. Вплив важких металів і кислотності на фотосинтетичний апарат рослин. Морфометричні показники проростків пшениці за дії витяжок із порід.

283. Аналіз викидів пересувних джерел в місті Черкаси і перспективи впровадження енергозберігаючих технологій (699,13 кБ) Курсовая 20.02.2017

Проблеми екологізації автомобільного транспорту України. Динаміка розвитку автомобільної галузі Черкащини та міста Черкаси. Преспектива впровадження альтернативного пального та видів енергії у місті Черкаси (газ, електротранс, сонячна енергія, біопаливо).

284. Аналіз виробничих відходів підприємств Луганської області (11761,03 кБ) Курсовая 20.02.2017

Географічне розташування і кліматичні особливості Луганської області; аналіз стану довкілля міста. Правове регулювання процесів знешкодження та утилізації відходів. Розробка системи управління твердими промисловими відходами на основі зарубіжного досвіду.

285. Аналіз впливу будівництва теплогенераторної "Колвитерм" для торгово–виставкового комплексу "Караван" на повітряний басейн (0 кБ) Курсовая 20.12.2019

Проведення екологічного аудиту. Загальна характеристика об’єкта проектування та його господарської діяльності в зоні його впливу. Нормативна документація, яка регламентує діяльність підприємства. Забезпечення нормативного стану навколишнього середовища.

286. Аналіз діяльності підприємств (57,63 кБ) Курсовая 20.02.2017

Види підприємств та об’єднань, сфери їх діяльності на сучасному ринку. Взаємозв’язок між окремими факторами виробництва. Техніко-економічне обґрунтування раціонального вибору технологічного процесу. Технологічна собівартість виробу. Розрахунок витрат.

287. Аналіз діяльності підприємства "Західно-Чорноморське басейнове управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства" (57,29 кБ) 20.02.2017

Завдання і права Західно-Чорноморської рибоохорони. Організація охорони праці на підприємстві, нормативна база його діяльності. Промислові показники водних біоресурсів. Ефективність заходів регулювання вилову риби. Контроль за роботою водозабірних споруд.

288. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний" (41,11 кБ) Курсовая 20.02.2017

Поняття та суть соціоекосистеми, особливості її екологічних ризиків. Екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища, основні причини незадовільної якості води. Характеристика екологічної системи, комплекс її властивостей і розробка структури.

289. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний" (28,62 кБ) Курсовая 28.09.2012

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили Факультет еколого-медичних наук Кафедра екології та природокористування Курсова Робота з дисципліни “Теорія екологічних систем” Тема “Аналіз екологічної системи мікрорайону ”Північний” Виконавець студент (ка)гр.

290. Аналіз екологічної ситуації території (41,05 кБ) Курсовая 20.02.2017

Стан здоров’я населення як показник якості навколишнього середовища. Характеристика природних умов, ресурсів та екологічної ситуації в місті Кременчук. Особливості демографічної ситуації та розповсюдження хвороб серед дитячого та дорослого населення.

291. Аналіз еколого-економічної ефективності використання природоохоронних заходів в області охорони атмосферного повітря та поверхневих вод (108,57 кБ) Курсовая 20.02.2017

Розрахунок екологічної ефективності заходів, спрямованих на охорону та відновлення водних ресурсів. Забруднення атмосферного повітря Харківського району. Аналіз економічного збитку від забруднення водних об’єктів. Платежі за скиди забруднюючих речовин.

292. Аналіз екологохімічних показників автомобілів (21,91 кБ) Контрольная 28.09.2012

Аналіз екологохімічних показників автомобілів Для оцінки екологічної небезпечності викидів ШР з ВГ автомобілів запропонований параметр, який визначає рівень забруднення атмосферного повітря кожним з ШР , що представляє собою відношення маси i-тої шкідливої

293. Аналіз електрофлотаторів (10,83 кБ) Контрольная 28.09.2012

Розрахункова робота №3 Тема роботи Аналіз електрофлотаторів Загальні відомості В процесі електролізу на електродах утворюються бульбашки повітря, а при застосуванні залізних або алюмінієвих електродів - пластівців коагуляції. Далі очищення іде в двох

294. Аналіз ефективності використання антрацит-фільтрату в очисних спорудженнях систем комунального господарства (1653,92 кБ) Диплом 20.02.2017

Сутність та ознаки інновацій, їх класифікація. Особливості очищення води фільтруванням. Характеристика зернистих матеріалів. Аналіз показників води після очищення антрацит-фільтратом, оцінка його економічної ефективності у порівнянні з кварцовим піском.

295. Аналіз і оцінка впливу діяльності підприємства ПАТ "Миропільська паперова фабрика" на водні об’єкти регіону (996,54 кБ) Курсовая 20.10.2028

Технологічна схема діяльності. Опис виробничого процесу очистки стічних вод. Загальна характеристика очисних споруд та їх принцип дії. Кількісна та якісна оцінка забруднювачів. Стан якості очищення вод виробництва та пропозиції по його покращенню.

296. Аналіз імпеллерної флотаційної установки (119,36 кБ) Контрольная 20.02.2017

Характеристика влаштування, зона обслуговування та шляхи застосування імпеллерної однокамерної флотаційної установки при очищенні стічних вод з великою концентрацією нерозчинених забруднень. Методика розрахунки необхідної кількості флотаційних камер.

297. Аналіз канцерогенних ризиків мешканців промислових міст Донецької області (2225,22 кБ) Диплом 20.02.2017

Дослідження ступеню забруднення атмосферного повітря Донецької області канцерогенними речовинами. Джерела викидів та визначення індексу забруднення атмосфери токсинами. Соціально-гігієнічний моніторинг ризику онкологічної захворюваності населення.

298. Аналіз міждержавної взаємодії з питань охорони навколишнього середовища (84,63 кБ) Курсовая 20.02.2017

Визначення поняття міжнародного природоохоронного співробітництва. Огляд міжнародного законодавства з питань охорони довкілля. Формування екологічної свідомості людства та розвиток екологічної освіти. Діяльність міжнародних природоохоронних організацій.

299. Аналіз новітніх екологічних трансформацій (0 кБ) Контрольная 20.09.2023

Вчення В.І. Вернадського про біосферу його основні положення, будова біосфери. Альтернативні джерела енергії та вплив негативних факторів природного та антропогенного походження на земельні ресурси. Новітні галузі екології та екологічні проблеми області.

300. Аналіз основних проблем екології регіонів України (379,23 кБ) Курсовая 20.02.2017

Визначення впливу екологічних факторів на структуру та функціонування екосистеми України та її економіку. Екологічна характеристика басейну річки Дніпро, Чорного та Азовського морів, Карпат та Донбасу. Перспективи вирішення проблем у даній сфері.

Облако тегов