Рефераты по биологии

Название работы Дата
161. Адаптація людини до різних умов середовища (0 кБ) Контрольная 20.11.2004

Фізіологічні механізми акліматизації у нових кліматичних та географічних зонах. Пристосування людського організму до навколишнього середовища, що має періодичне та епізодичне коливання умов. Дослідження механізмів вікових змін біологічних ритмів у людей.

162. Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м’язової діяльності і стан деяких нейродинамічних та психофізіологічних функцій (0 кБ) Реферат 20.06.2030

Визначення стану адаптаційних реакцій зовнішнього дихання до тривалої м’язової діяльності. Вивчення властивостей вищої нервової діяльності, сенсомоторних та психічних функцій організму юнаків і дівчат. Нейродинамічні та психічні функції організму людини.

163. Адаптація серцево-судинної системи і функціональній стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях (0 кБ) Реферат 20.06.2030

Індивідуально-типологічні особливості вищої нервової діяльності організму юнаків і дівчат при тривалих фізичних навантаженнях. Дослідження спрямованості розвитку морфофункціональної адаптації серця. Нейродинамічні та психічні функції організму людини.

164. Адаптивна перебудова кісткової тканини при дефіциті навантаження та механізми її відновлення під впливом дозованої гіпоксичної стимуляції (0 кБ) Реферат 20.06.2030

Наслідки обмеження рухливості протягом 28 та 45 діб на фізіологічні, біохімічні та морфологічні показники стану кісткової тканини у молодих щурів. Вплив фенотипових відмінностей спонтанної рухової активності щурів на показники стану кісткової тканини.

165. Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів (0 кБ) Реферат 20.08.2014

Вивчення специфіки накопичення іонів цинку і свинцю клітинами досліджуваних водоростей. Адаптивні реакції азотного обміну та його ферментативного забезпечення у водоростей. Комплексна фізіолого-біохімічна відповідь водоростей на дію іонів цинку і свинцю.

166. Адаптивность аллоплазматических линий пшеницы при гибридизации (0 кБ) 20.10.2002

Изучение адаптивности у набора аллоплазматических линий трех сортов озимой пшеницы, их гибриды с пшенично чужеродным амфиплоидом. Влияние ядерного генома и взаимодействий ядерного и цитоплазматическо го геномов на адаптивность пшеницы и ее гибридов.

167. Адаптивные реакции растений на экологический стресс (0 кБ) Шпаргалка 20.09.2011

Адаптивный синдром у растений на действие стрессоров: температуры, света, влаги, почвы, радиации. Классификация растений в зависимости от типа адаптации. Физиолого-биохимические и экологические основы неспецифических и специфических реакций на стресс.

168. Адвентивна флора м. Чернівців (0 кБ) Реферат 20.06.2030

Дослідження видового складу адвентивної флори міста Чернівці. Виявлені особливості адвентивної флори шляхом проведення аналізу біоморфологічної, географічної, екологічної структури флори. Розповсюдження діаспор і господарське значення адвентивних видів.

169. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан (3443 кБ) Диплом 20.02.2017

Поява адвентивних рослин у флорі півночі України. Рослинний покрив та його зміни, зумовлені господарською діяльністю як передумови появи адвентивних рослин. Особливості рослинного покриву Чернігівської області. Географічні ареали адвентивних рослин.

170. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан (3443 кБ) Диплом 20.02.2017

Поява адвентивних рослин у флорі півночі України. Рослинний покрив та його зміни, зумовлені господарською діяльністю як передумови появи адвентивних рослин. Особливості рослинного покриву Чернігівської області. Географічні ареали адвентивних рослин.

171. Адвентивна фракція флори Волинського Полісся (0 кБ) Реферат 20.07.2030

Видовий склад адвентивної фракції флори Волинського Полісся. Аналіз видів адвентивних рослин за часом занесення, походженням і ступенем натуралізації. Основні шляхи та осередки поширення видів адвентивних рослин на території досліджуваного регіону.

172. Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus (0 кБ) Реферат 20.07.2030

Бактерії роду Lactobacillus як складова нормальної мікробіоти організму людини. Вивчення адгезивних та імуномодулюючих властивостей штамів бактерій роду Lactobacillus з шлунково-кишкового тракту дітей, визначення серед них перспективних для використання.

173. Адсорбенты и ионные обменники в процессах очистки природных и сточных вод (24,54 кБ) Реферат 27.03.2002

3 Основные Загрязнители Водных СРЕД 3 Поведение Химических Загрязнителей В ВОДЕ 4 Изменение Качества Природных ВОД Вследствие Антропоген- НОГО Воздействия 6 Применение Сорбционных Методов ДЛЯ Очистки Сточных ВОД 7 Активные УГЛИ В Процессах Водоподготовки

174. Адсорбция ионных и неионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) (1580,86 кБ) Реферат 29.11.2010

соли уменьшает электростатическое отталкивание между молекулами ПАВ на поверхности, обеспечивая более плотную упаковку молекул и уменьшает эффективную площадь поперечного сечения полярной группы. Было установлено, что площадь поперечного сечения А, приходящаяся

175. Адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ) (354,71 кБ) Реферат 29.11.2010

Содержание 1. Влияние Природы ПАВ И Поверхности Твердого ТЕЛА НА Адсорбцию ПАВ 2. Моделирование Поверхности И Методы Определения Адсорбции 2.1 Дисперсные Системы 2.2 Макроскопические Поверхности 3. Анализ Адсорбции ПАВ НА Основе Уравнения Ленгмюра 1.

176. Адсорбция полимеров (1044,92 кБ) Реферат 29.11.2010

Содержание 1. Взаимодействие Полимеров С Твердыми Поверхностями 1.1 Адсорбция И Молекулярная Масса Полимера 2. Влияние Растворителя НА Адсорбцию 3. Электростатические Взаимодействия И Адсорбция 1. Взаимодействие Полимеров С Твердыми Поверхностями Адсорбция

177. Адсорбция полиэлектролитов (2747,23 кБ) Реферат 29.11.2010

соли слабо влияет на профиль распределения. Рис.3. Зависимость гидродинамической толщины адсорбционного слоя полистиролсульфоната на частицах полистирольного латекса от ионной силы раствора Рис.4. Профили распределения заряженных мономеров полиэлектролитов,

178. Аеробне дихання (1301,88 кБ) Курсовая 20.02.2017

Дихальний ланцюг та його компоненти. Неповні окиснення. Утворення оцтової кислоти. Аналіз основних способів вирощування оцтовокислих бактерій. Окиснення одновуглецевих сполук. Біолюмінесценція. Особливості нітратного, сульфатного та карбонатного дихання.

179. Аеробне дихання (1301,88 кБ) Курсовая 20.02.2017

Дихальний ланцюг та його компоненти. Неповні окиснення. Утворення оцтової кислоти. Аналіз основних способів вирощування оцтовокислих бактерій. Окиснення одновуглецевих сполук. Біолюмінесценція. Особливості нітратного, сульфатного та карбонатного дихання.

180. Азотистые вещества (0 кБ) 20.07.2029

Суммарное количество элементарного азота белковых и небелковых веществ в тканях костистых и хрящевых рыб. Содержание сырого протеина в тканях гидробионтов. Небелковые азотистые экстрактивные вещества, обнаруженные в мясе наземных и водных животных.

Последние запросы


Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников техносферная безопасность категории личных местоимений русского языка примеры решении задач по теории машин и механизмов введите наЭкстракциооное равновесие Проект освоения лесов с целью ведения охотничьего хозяйства Факторы влияющие на кризис виды фундаментов и их конструктивные решения история преподавания народного пения концепции модернизации образования химик дозиметрист научные законы и их классификация тёмный романтизм Динамические характеристики измерительных устройств Толстой Л Н о смысле жизни франция 15-18 века эпоха нового времени и просвещения СообщениеКультура и быт населения Кольского края в 16-17 вв Проблема систематизации в естественных науках формирование личности в коллективе

Облако тегов