Рефераты по биологии

Название работы Дата
1561. Видовая структура фитопланктона Красноярского водохранилища (27,18 кБ) 20.08.2003

Изучение видового состава фитопланктона глубоководного Красноярского водохранилища по мониторинговым рядам наблюдения. Обзор состава водорослей до зарегулирования реки и после заполнения водохранилища. Таксономический состав и сукцессии фитопланктона.

1562. Видове різноманіття ящірок фауни України (48,05 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вивчення будови, морфологічних характеристик, видової різноманітності ящірок фауни України, виявлення видів, занесених до Червоної книги країни. Динаміки чисельності і поширення, особливості трофічних зв’язків, добової і річної активності ящірок.

1563. Видовий склад метеликів родини Німфаліди (65,51 кБ) Курсовая 21.02.2017

Особливості біології метеликів родини Німфаліди (Nymphalidae). Систематичний перелік та морфо-біологічна характеристика зареєстрованих видів. Екологічні особливості та поширення метеликів родини Німфаліди Нововолинського гірничопромислового району.

1564. Видовий склад риб річки Десна (38,56 кБ) Курсовая 21.02.2017

Характеристика річки Десна. Риби серед хребетних, види промислового значення. Особливості складу риб, що мешкають у Дісні, розповсюдження найбільш поширенних видів. Дані про чисельність виловленої риби. Значення риб у житті людини і в господарстві.

1565. Видовий склад та екоособливості testacea в водоймах різних типів верхів’я водозбірного басейну р. Ріки (957,43 кБ) Курсовая 21.02.2017

Формування уявлень про фауну черепашкових амеб в водоймах різного типу. Вивчення видового складу та структурних показників корененіжок (Testacea, Rhizopoda), в різних типах водойм верхів’я річки Ріки та порівняння їх з угрупованнями мезозообентосу.

1566. Видовий склад та чисельність птахів лісу (37,86 кБ) Курсовая 21.02.2017

Ліс як складний рослинний біоценоз. Видовий склад птахів лісу Чернігівського району, особливості його флористичного складу і площа. Опис видів птахів, які найбільш зустрічаються в даному районі дослідження. Діяльність людини та її вплив на птахів лісу.

1567. Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова (263,92 кБ) Курсовая 21.02.2017

Вивчення видового складу трутовикових грибів околиць м. Чернігова. Розгляд класифікації захворювань деревних рослин. Значення трутовиків у природі та життєдіяльності людини та план проведення екскурсії. Захист та профілактика грибних захворювань.

1568. Видовий склад, особливості біології та поширення різноногих ракоподібних (874,01 кБ) Реферат 21.02.2017

Коротка морфолого-анатомічна характеристика різноногих ракоподібних. Екологія і основні закономірності біології бокоплавів. Систематика бокоплавів, які мешкають на території України. Склад і зоогеографічні особливості амфіпод Чорного і Азовського морів.

1569. Видові особливості антиоксидантного статусу та способи його корекції у ранньому постнатальному періоді (39,01 кБ) Реферат 20.09.2028

Вивчення видових особливостей перекисного окиснення ліпідів та стану деяких елементів ферментативної та неферментатвної системи антиоксидантного захисту у японських перепілок згідно з їх фізіологічним станом і віком та розроблення способів їх корекції.

1570. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны (212,42 кБ) Реферат 03.02.2003

г., при описании ареалов различных растений и перечислении географических названий само слово Лемва почти не встречается. И это про бассейн реки, протекающей вдоль гор Приполярного и Полярного Урала на протяжении почти 150 километров с юга на север и

1571. Видовое разнообразие блох и их значение как переносчиков возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний (536,47 кБ) 21.02.2017

Характеристика отряда насекомых Siphonaptera. Род Pulex L. – блоха человеческая. Род Ctenocephalides – паразит хищных млекопитающих. Род Xenopsylla африканского происхождения. Блохи и возбудители болезней. Механизм передачи болезнетворных микроорганизмов.

1572. Видовое разнообразие водорослей Algae на территории Сургута (1060,18 кБ) Курсовая 21.02.2017

Способы питания и основные типы морфологической структуры тела водорослей. Строение их клетки, размножение и циклы развития. Сравнительный анализ видового разнообразия различных видов водорослей в экотопах. Сбор материала и гербаризация растений.

1573. Видовое разнообразие водорослей Algae на территории Сургута (1060,18 кБ) Курсовая 21.02.2017

Способы питания и основные типы морфологической структуры тела водорослей. Строение их клетки, размножение и циклы развития. Сравнительный анализ видового разнообразия различных видов водорослей в экотопах. Сбор материала и гербаризация растений.

1574. Видовое разнообразие жуков-чернотелок в Городищенском районе Волгоградской области (1504,51 кБ) Курсовая 21.02.2017

Распространение и видовое разнообразие жуков-чернотелок, их морфологические особенности. Основные травмы чернотелок в природных условиях: повреждённый экзоскелет, механические и химические травмы. Практическая значимость насекомых в сельском хозяйстве.

1575. Видовое разнообразие и морфометрические показатели бесхвостых земноводных Гомельского района (4443,57 кБ) Диплом 21.02.2017

Биология и экология амфибий Белорусского Полесья. Бесхвостые амфибии, встреченные на различных участках Гомельского района. Практическое значение земноводных. Видовое разнообразие и численность бесхвостых амфибий, их морфометрические показатели.

1576. Видовое разнообразие и морфометрические показатели бесхвостых земноводных Гомельского района (4443,57 кБ) Диплом 21.02.2017

Биология и экология амфибий Белорусского Полесья. Бесхвостые амфибии, встреченные на различных участках Гомельского района. Практическое значение земноводных. Видовое разнообразие и численность бесхвостых амфибий, их морфометрические показатели.

1577. Видовое разнообразие отряда Соколообразные (3685,07 кБ) Реферат 21.02.2017

Изучение морфофизиологических особенностей краснокнижных видов отряда Соколообразные. Основные морфологические и экологические особенности хищных птиц. Тенденция выбора места и материала для постройки гнезда скопы, черного коршуна, беркута, полевого луня.

1578. Видовое разнообразие семейства крестоцветные (26,51 кБ) Реферат 21.02.2017

Практические познания об окружающих человека растениях. Признаки семейства крестоцветных, его видовое разнообразие. Экологическая и хозяйственная роль представителей семейства крестоцветных в составе растительности Южного полушария и тропической зоны.

1579. Видовое разнообразие семейства крестоцветные (26,51 кБ) Реферат 21.02.2017

Практические познания об окружающих человека растениях. Признаки семейства крестоцветных, его видовое разнообразие. Экологическая и хозяйственная роль представителей семейства крестоцветных в составе растительности Южного полушария и тропической зоны.

1580. Видовой состав зоопланктона и макрозообентоса (25,37 кБ) 20.05.2021

Вода как основная среда обитания многочисленных систематических групп фауны и флоры Земли. Методика и последовательность определения численности и биомассы зоопланктона и гидробионтов. Видовой состав бентносных организмов, общее развитие макрозообентоса.

Облако тегов