Рефераты по биологии

Название работы Дата
1541. Вивчення біоелектричної активності мозку (20,59 кБ) Контрольная 20.09.2030

Характеристика вищих відділів центральної нервової системи теплокровних тварин і людини. Визначення механізму освіти умовних рефлексів. Оцінка вроджених ланцюгових безумовних рефлекторних реакцій, які проявляються по активності підкіркових ядер.

1542. Вивчення вмісту фотосинтетичних пігментів і білку у рослин Gingo biloba (3987,7 кБ) Диплом 21.02.2017

Загальний біоморфологічний опис Gіnkgo bіloba. Поширення рослини в Україні. Орфографічні та кліматичні умови міста Львова. Фармакологічні властивості, будова і функції білків в рослинному організмі. Аналіз методів дослідження і характеристика обладнання.

1543. Вивчення ентомофауни річки Горинь в Дубровицькому районі (836,91 кБ) Диплом 21.02.2017

Природно-екологічна характеристика Дубровицького району, фізико-географічні особливості. Видовий склад, різноманіття та біологічний аналіз водної ентомофауни річки Горинь та її притоків: методика досліджень, фауністичний огляд, вертикальний розподіл.

1544. Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності (32,93 кБ) Реферат 20.08.2028

Використання фактору радіоємності як чутливої кількісної характеристики стану біотичного компоненту екосистем з допомогою порівняння впливу радіаційного та токсичного факторів на ростові характеристики та поглинальні властивості водної культури рослин.

1545. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці (10179,74 кБ) Курсовая 21.02.2017

Природні умови м. Полтави та його околиць. Мохоподібні як особлива лінія еволюції вищих рослин. Мохоподібні лісових ценозів околиць сіл Розсошенці та Копили. Морфолого-біологічні та еколого-ценотичні особливості мохів. Господарське значення мохоподібних.

1546. Вивчення процесів, що відбуваються на різних етапах низькотемпературного консервування в суспензіях ядерних клітин кісткового мозку і кордової крові (61 кБ) Реферат 20.07.2012

Аналіз процесів масопереносу в суспензіях клітин кісткового мозку й кордової крові на основних етапах кріоконсервування в присутності гліцерину, диметилсульфоксид і 1,2-пропандіолу, й оцінка стійкості клітин до фізико-хімічних факторів кріопошкодження.

1547. Вивчення функціональної активності гена інсуліну людини в складі аденоасоційованого вірусу як вектора для генної терапії інсулінозалежного цукрового діабету (161,6 кБ) Реферат 20.01.2007

Клонування гена інсуліну людини в оточенні різних генетичних елементів і вивчення його функціональної активності в складі різноманітних рекомбінантних плазмід на культурі клітин ссавців і на рівні інтактних тварин. Перевірка рекомбінантної молекули.

1548. Вид Tanacetum L. у флорі Буковини (50,61 кБ) Курсовая 21.02.2017

Природні умови Буковини. Таксономічний склад і поширення видів роду Tanacetum L. в Україні. Виявлення основних ознак, на підставі яких рід пижмо звичайне (Tanacetum vulgare) може використовуватися в якості лікарських засобів і в народному господарстві.

1549. Вид и видообразование (27,67 кБ) Реферат 21.02.2017

Изучение истории развития концепции вида, источников возникновения многообразия в живой природе, основных этапов эволюционного процесса. Характеристика аллопатрического, симпатрического и филетического способов видообразования, генетического единства.

1550. Вид как система популяций (6906 кБ) 20.05.2005

Изучение особенностей географической, экологической и элементарной популяций. Обзор правила зональной и вертикальной смены местообитания внутри ареала. Анализ понятия потенциальной и реализованной экологической ниши, закона конкурентного взаимодействия.

1551. Вид. Критерии вида (13,32 кБ) Реферат 20.07.2012

Проблема определения вида иногда вырастает в сложную научную задачу и решается с привлечением комплекса критериев. Морфологический (сходство особей одного вида), физиолого-биохимический, генетический, репродуктивный и эколого-географический критерии.

1552. Видатні вчені-біологи України (37,77 кБ) Реферат 21.02.2017

В.І. Вернадський як геніальний вчений-природознавець і мислитель, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про наукознавство, біосферу і ноосферу. Діяльність його та його колег в сфері біології, внесок в розвиток науки.

1553. Видатні мікробіологи (5,57 кБ) Реферат 03.09.2007

Луї Пастер (1822-1895 р.) Луї Пастер, хімік за фахом, який присвятив своє життя вивченню мікроорганізмів і розробці методів боротьби з заразними захворюваннями. Французький мікробіолог і хімік, засновник сучасної медичної мікробіології та імунології. Член Французької медичної академії з 1873 р.

1554. Види клітинних включень та їх функції (361,58 кБ) Реферат 20.11.2008

Характеристика будови оболонки клітини. Вивчення відмінностей зовнішнього шару клітин тварин та рослин. Дослідження процесу участі гранулярної ендоплазматической мембрани у синтезі білка, що здійснюється в рибосомах. Аналіз хімічних складових клітин.

1555. Види ксерофітів природної та штучної флори (26,07 кБ) Курсовая 21.02.2017

Загальна характеристика та особливості природної флори ксерофітів. Відмінні властивості та розмноження штучно створеної ксенофітної флори. Опис найбільш поширених видів штучної ксерофітної флори, визначення факторів, що впливають на її розвиток.

1556. Види роду Galanthus L.(Amaryllidaceae) в природі і в культурі в України (46 кБ) Реферат 20.01.2010

Географічне поширення видів роду Galanthus, які зростають в Україні, їх біологічні та екологічні особливості, стан природних та інтродукційних популяцій; перспективи їх охорони та раціонального використання; причини скорочення чисельності видів.

1557. Види роду Rosa L. природної флори України (47,19 кБ) Реферат 20.07.2012

Узагальнення відомостей щодо еколого-ценотичних особливостей та географічного поширення дикорослих видів шипшин флори України з метою їх інтродукції. Дослідження особливостей початкових етапів онтоморфогенезу представників окремих видів роду Rosa.

1558. Види-макрофіти як індикатори забруднення водних екосистем (38,41 кБ) Курсовая 21.02.2017

Поняття та характеристика типів водних макрофітів, їх властивості та біологічні особливості. Макрофіти як індикатори екологічного стану водойми, значення гідроекологічної флори в самоочищенні водойм. Опис окремих рідкісних та типових видів макрофітів.

1559. Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberіtes domuncula (48,05 кБ) Реферат 20.07.2022

Комплексне дослідження біохімічних властивостей білків з кремнієвих скелетних елементів губки Suberіtes domuncula та вивчення впливу цих білків у складі біокомпозитного матеріалу на процеси проліферації та мінералізації в остеогенній культурі SaOS-2.

1560. Виділення, дослідження каталітичних властивостей та механізмів регуляції активності цитохрому Р450 ароматази (30,81 кБ) Реферат 20.06.2025

Опис методів очищення ароматази, які дозволяють отримати високоочищені ферментні препарати з тваринних тканин з високим виходом ферменту. Розгляд впливу оксидативного стресу та змін активності синтази оксиду азоту на активність цитохрому Р450 ароматази.

Облако тегов