Рефераты по биологии

Название работы Дата
1241. Біологічні особливості веслоноса (49,04 кБ) Курсовая 21.02.2017

Біологічна характеристика весноноса, морфологічні ознаки і умови для життєдіяльності. Вирощування та утримання плідників. Бонітування плідників і ремонтного молодняку веслоноса. Підрощування личинок. Вирощування посадкового матеріалу і товарної продукції.

1242. Біологічні особливості веслоноса (49,04 кБ) Курсовая 21.02.2017

Біологічна характеристика весноноса, морфологічні ознаки і умови для життєдіяльності. Вирощування та утримання плідників. Бонітування плідників і ремонтного молодняку веслоноса. Підрощування личинок. Вирощування посадкового матеріалу і товарної продукції.

1243. Біологічні особливості видів родини Taxodiaceae F.W. Neger у зв’язку з інтродукцією в лісостепу України (137,21 кБ) Реферат 20.08.2010

Вивчення біологічних особливостей чотирьох інтродукованих в Лісостепу України видів родини Taxodiaceae F.W. Neger. Особливості внутрішньо- й позабрунькового формування пагонів, пилкування, насіннєношення. Стійкість рослин до несприятливих умов природи.

1244. Біологічні особливості деяких видів тропічних орхідних різної морфоструктури (37,89 кБ) Реферат 20.11.2023

Еколого-географічний аналіз місць природного зростання десяти видів тропічних орхідних різних екобіотипів і морфоструктури. Параметри будови клітин епідермальної тканини листка рослин. Особливості фотосинтетичного апарату епіфітів та наземних видів.

1245. Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavica L. в умовах Нижнього Придніпров`я Херсонської області (351,23 кБ) Реферат 20.07.2015

Особливості морфогенеза, динаміка розвитку Dracocephalum moldavica L. протягом вегетаційного періоду. Насіннєва продуктивність змієголовника молдавського. Залежність масової частки ефірної олії і кількості ефіроолійних залозок у сортозразків рослини.

1246. Біологічні особливості інтродукованих у правобережному степовому Придніпров’ї видів жимолості (lonicera l.) (49,58 кБ) Реферат 20.06.2024

Дослідження сезонного ритму розвитку рослин, особливостей росту, цвітіння і плодоношення. Аналіз ступеню адаптації і стійкості досліджуваних видів і внутрішньовидових таксонів до умов регіону. Апробація насіннєвого розмноження інтродукованих жимолостей.

1247. Біологічні особливості пасльону чорного – Solanum Nigrum L. та удосконалення системи захисту від нього посівів цукрових буряків (38,58 кБ) Реферат 20.08.2014

Видовий склад, структура забур’яненості та особливості динаміки появи сходів пасльону чорного у агроценозах цукрових буряків. Біологічні фази розвитку рослин та їх тривалість. Оцінка ефективності систем захисту посівів цукрових буряків від бур’янів.

1248. Біологічні особливості північноамериканських шпилькових у зв’язку з їх культурою в лісостепу України (39,08 кБ) Реферат 20.11.2023

Визначення таксономічного складу, вікової і кількісної структури, біометричних показників північноамериканських шпилькових. Вивчення їх основних особливостей фенології, ритму та динаміки росту і розвитку, а також стійкості в умовах Лісостепу України.

1249. Біологічні особливості представників родини bromeliaceae juss. при інтродукції у захищений ґрунт ботанічного саду ім. Акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання (39,9 кБ) Реферат 20.08.2029

З’ясування особливостей онтогенезу, вегетативного розмноження, ритмів розвитку та можливостей використання в озелененні представників родини Bromeliaceaе колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Декоративні особливості інтродукованих рослин.

1250. Біологічні особливості репродукції видів роду Juniperus L.в умовах Правобережного Лісостепу України (54,65 кБ) Реферат 20.09.2029

Систематичне положення та поліморфізм видів роду Juniperus. Біоморфологічні особливості видів і культиварів роду. Вегетативна репродукція видів і культиварів у культурі. Живцювання як спосіб розмноження ялівців. Медіальні та базальні стеблові живці.

1251. Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama linneus, 1758) кременчуцького водосховища (145,27 кБ) Реферат 20.08.2029

Оцінка сучасного біологічного стану популяції ляща та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію промислового навантаження і підвищення рибопродуктивності Кременчуцького водосховища. Визначення та аналіз основних біологічних показників.

1252. Біологічні особливості шавлії лікарської (salvia officinalis l.) у передгірному Криму (59,34 кБ) Реферат 20.07.2030

Ріст і розвиток шавлії лікарської, опис насіннєвого розмноження, ботанічна характеристика форм. Оцінка екотипів за комплексом морфобіологічних ознак, їх види для селекції. Компонентний склад ефірної олії в рослинних, вегетативних і репродуктивних органах.

1253. Біологічні процеси в рослинах і ґрунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду базис 75, зеастимуліну і рексоліну в умовах правобережного лісостепу України (31,73 кБ) Реферат 20.02.2026

Дослідження впливу різних норм гербіциду Базис 75, внесеного без фізіологічно активних речовин та сумісно з зеастимуліном або зексоліном на біологічні процеси в рослинах кукурудзи і ґрунті та забур’яненість її посівів. Формування врожаю високої якості.

1254. Біологічні ритми в живих системах (565,73 кБ) Реферат 20.03.2008

Різноманітність біологічних ритмів на різних рівнях організації живого. Ритми, які не забезпечують адаптацію організму до змін умов довкілля. Гіпотези, що пояснюють ендогенний механізм біологічного годинника. Добова ритмічність одноклітинних організмів.

1255. Біологічні системи (325,87 кБ) 21.02.2017

Біосистема як складна відкрита система, що здатна розвиватися, розмножуватися, реагувати на довкілля і змінюватися. Характеристика рівнів ієрархії біосистем. Класифікація С. Бирома та рівняння Берталанфі стосовно швидкості обробки речовин у біосистемах.

1256. Біологічні функції серинових протеїназ (16,71 кБ) Курсовая 20.09.2005

Загальна характеристика серинових протеїназ, функції окремих серинових протеїназ у різних біологічних процесах, згортання крові. Активація ферментів підшлункової залози і травлення у тонкому кишечнику. Функції внутрішньоклітинних протеїназ та коконази.

1257. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти (102,53 кБ) 20.02.2020

Основи реакційної здатності органічних сполук. Реакційна здатність альдегідів та кетонів. Карбонові кислота, моносахариди та олігосахариди, їх властивості. Амінокислоти як структурні одиниці пептидів та білків. Структурні компоненти нуклеїнових кислот.

1258. Біологія індивідуального розвитку (2664,34 кБ) Реферат 21.02.2017

Характер і способи гаструляції в тваринному царстві, інвагінація, імміграція та інволюція. Епіболія як рух епітеліальних пластів клітин. Провізорні органи зародка у птахів, їх будова і функції, розвиток із клітинного матеріалу зародкових листків.

1259. Біологія лева (23,86 кБ) Реферат 21.02.2017

Загальна характеристика лева - короля джунглів, його зовнішній вигляд й класифікація за величиною і забарвленню гриви. Ареал проживання хижаків, сімейні групи, або прайди. Поділення території тварин, образ життя, звички, полювання та здобуття їжі.

1260. Біологія представників родини Morchellaceae (Sacc.) Eckbl. в культурі (56,86 кБ) Реферат 20.08.2029

Вплив на ріст і морфологію культур складу й кислотності живильних середовищ, температури інкубації та світлового фактору. Динаміка зросту та утворення полісахаридів окремими видами роду Morchella на рідких середовищах в умовах глибинного культивування.

Облако тегов